Gebruik Microsoft Intune-beleid om iOS-/iPadOS-software-updates te beheren (2023)

 • Artikel
 • 7 minuten om te lezen

U kunt Microsoft Intune apparaatconfiguratieprofielen gebruiken om software-updates te beheren voor iOS-/iPad-apparaten die zijn geregistreerd als apparaten onder supervisie.

Apparaten onder supervisie zijn apparaten die worden ingeschreven via een van de ADE-opties (Automated Device Enrollment) van Apple. Apparaten die zijn ingeschreven via ADE-ondersteuningsbeheer via een beheeroplossing voor mobiele apparaten, zoals Intune. ADE-opties zijn Apple Business Manager of Apple School Manager.

Deze functie is van toepassing op:

 • iOS 10.3 en hoger (onder supervisie)
 • iPadOS 13.0 en hoger (onder supervisie)

Met beleidsregels voor iOS-software-updates kunt u het volgende doen:

 • Kies ervoor om de meest recente update te implementeren die beschikbaar is of kies ervoor om een oudere update te implementeren op basis van het versienummer van de update.

  Wanneer u een oudere update implementeert, moet u ook een profiel voor apparaatbeperkingen implementeren om de zichtbaarheid van software-updates te beperken. Dit komt doordat updateprofielen niet verhinderen dat gebruikers het besturingssysteem handmatig bijwerken. Gebruikers kunnen het besturingssysteem niet handmatig bijwerken met een apparaatconfiguratiebeleid dat de zichtbaarheid van software-updates beperkt.

 • Geef een planning op die bepaalt wanneer de update wordt geïnstalleerd. Planningen kunnen zo eenvoudig zijn als het installeren van updates wanneer het apparaat de volgende keer wordt ingecheckt, of het maken van datum- en tijdbereiken waarin updates kunnen worden geïnstalleerd of geblokkeerd.

  Apparaten worden standaard ongeveer elke 8 uur ingecheckt met Intune. Als een update beschikbaar is via een updatebeleid, downloadt het apparaat de update. Het apparaat installeert vervolgens de update bij de volgende check-in binnen uw planningsconfiguratie.

Opmerking

iOS-/iPadOS-software-updates die u naar een gedeelde iPad verzendt, kunnen alleen worden geïnstalleerd wanneer er geen gebruiker is aangemeld bij een gedeelde iPad-sessie en het apparaat wordt opgeladen. De iPad moet zijn afgemeld bij alle gebruikersaccounts en zijn aangesloten op een voedingsbron om het apparaat te kunnen bijwerken.

Opmerking

Als u autonome modus voor één app (ASAM) gebruikt, moet de impact van besturingssysteemupdates worden beschouwd als het resulterende gedrag kan ongewenst zijn.Overweeg om te testen om de impact van besturingssysteemupdates te beoordelen op de app die u uitvoert in ASAM. ASAM kan worden geconfigureerd via Intune apparaatbeperkingsprofielen.

Het beleid configureren

 1. Meld u aan bij het Microsoft Endpoint Manager-beheercentrum.

 2. Selecteer Apparaten>Beleid bijwerken voor iOS/iPadOS>Profiel maken.

 3. Geef op het tabblad Basisinformatie een naam op voor dit beleid, geef een beschrijving op (optioneel) en selecteer volgende.

  Gebruik Microsoft Intune-beleid om iOS-/iPadOS-software-updates te beheren (1)

 4. Configureer op het tabblad Beleidsinstellingen bijwerken de volgende opties:

  1. Selecteer de versie die u wilt installeren. U kunt kiezen uit:

   • Nieuwste update: hiermee wordt de meest recent uitgebrachte update voor iOS/iPadOS geïmplementeerd.
   • Een eerdere versie die beschikbaar is in de vervolgkeuzelijst. Als u een eerdere versie selecteert, moet u ook een apparaatconfiguratiebeleid implementeren om de zichtbaarheid van software-updates te vertragen.
  2. Planningstype: Configureer de planning voor dit beleid:

   • Bijwerken bij de volgende check-in: de update wordt geïnstalleerd op het apparaat wanneer deze de volgende keer wordt ingecheckt met Intune. Deze optie is het eenvoudigst en heeft geen extra configuraties.
   • Bijwerken tijdens de geplande tijd: u configureert een of meer tijdvensters waarin de update wordt geïnstalleerd bij het inchecken.
   • Bijwerken buiten de geplande tijd: u configureert een of meer tijdvensters waarin de updates niet worden geïnstalleerd bij het inchecken.
  3. Wekelijkse planning: als u een ander schematype kiest dan bijwerken bij de volgende check-in, configureert u de volgende opties:

   Gebruik Microsoft Intune-beleid om iOS-/iPadOS-software-updates te beheren (2)

   • Tijdzone: kies een tijdzone.

   • Tijdvenster: definieer een of meer tijdsblokken die beperken wanneer de updates worden geïnstalleerd. Het effect van de volgende opties is afhankelijk van het type Planning dat u hebt geselecteerd. Met een begin- en einddag worden 's nachts blokken ondersteund. Opties zijn onder andere:

    • Begindag: kies de dag waarop het planningsvenster begint.
    • Begintijd: kies de dag waarop het planningsvenster begint. Als u bijvoorbeeld 05.00 uur selecteert en een planningstype Update hebt tijdens de geplande tijd, is 5.00 uur het tijdstip waarop updates kunnen worden geïnstalleerd. Als u een planningstype Update buiten een gepland tijdstip hebt gekozen, is 5:00 uur het begin van een periode die updates niet kunnen worden geïnstalleerd.
    • Einddag: kies de dag waarop het planningsvenster eindigt.
    • Eindtijd: kies het tijdstip waarop het planningsvenster stopt. Als u bijvoorbeeld 01.00 uur selecteert en een planningstype Update hebt tijdens de geplande tijd, is 1.00 uur het tijdstip waarop updates niet meer kunnen worden geïnstalleerd. Als u een planningstype Update buiten een gepland tijdstip hebt gekozen, is 1:00 uur het begin van een periode die updates kunnen installeren.

   Als u geen begin- of eindtijden configureert, resulteert de configuratie in geen beperkingen en kunnen updates op elk gewenst moment worden geïnstalleerd.

   Opmerking

   U kunt instellingen configureren in een profiel voor apparaatbeperkingen om een update voor apparaatgebruikers gedurende een bepaalde periode te verbergen op uw iOS-/iPadOS-apparaten onder supervisie. Een beperkingsperiode kan u tijd geven om een update te testen voordat deze zichtbaar is voor gebruikers om te installeren. Nadat de beperkingsperiode van het apparaat is verlopen, wordt de update zichtbaar voor gebruikers. Gebruikers kunnen er vervolgens voor kiezen om het te installeren, of uw software-updatebeleid kan het snel daarna automatisch installeren.

   Wanneer u een apparaatbeperking gebruikt om een update te verbergen, controleert u uw software-updatebeleid om ervoor te zorgen dat de installatie van de update niet wordt gepland voordat deze beperkingsperiode afloopt. Software-updatebeleid installeert updates op basis van hun eigen planning, ongeacht of de update verborgen of zichtbaar is voor de gebruiker van het apparaat.

  Nadat u Beleidsinstellingen bijwerken hebt geconfigureerd, selecteert u Volgende.

 5. Selecteer op het tabblad Bereiktagsde optie + Bereiktags selecteren om het deelvenster Tags selecteren te openen als u deze wilt toepassen op het updatebeleid.

  • Kies in het deelvenster Tags selecteren een of meer tags en selecteer vervolgens om ze toe te voegen aan het beleid en terug te keren naar het deelvenster Bereiktags .

  Wanneer u klaar bent, selecteert u Volgende om door te gaan naar Toewijzingen.

 6. Kies op het tabblad Toewijzingende optie + Groepen selecteren die u wilt opnemen en wijs het updatebeleid vervolgens toe aan een of meer groepen. Gebruik + Groepen selecteren om uit te sluiten om de toewijzing te verfijnen. Wanneer u klaar bent, selecteert u Volgende om door te gaan.

  De apparaten die worden gebruikt door de gebruikers waarop het beleid betrekking heeft, worden geëvalueerd op naleving van updates. Dit beleid ondersteunt ook gebruikersloze apparaten.

 7. Controleer op het tabblad Controleren en maken de instellingen en selecteer vervolgens Maken wanneer u klaar bent om uw updatebeleid voor iOS/iPadOS op te slaan. Uw nieuwe beleid wordt weergegeven in de lijst met updatebeleidsregels voor iOS/iPadOS.

Opmerking

U kunt Intune software-updatebeleid niet gebruiken om de versie van het besturingssysteem op een apparaat te downgraden.

Een beleid bewerken

U kunt een bestaand beleid bewerken, inclusief het wijzigen van de beperkte tijden:

 1. Selecteer Apparaten>Beleid voor iOS bijwerken. Selecteer het beleid dat u wilt bewerken.

 2. Tijdens het weergeven van de eigenschappen van het beleid selecteert u Bewerken voor de beleidspagina die u wilt wijzigen.

  Gebruik Microsoft Intune-beleid om iOS-/iPadOS-software-updates te beheren (3)

 3. Nadat u een wijziging hebt doorgevoerd, selecteert u Controleren en opslaan>Opslaan om uw bewerkingen op te slaan en gaat u terug naar de eigenschappen van het beleid.

Opmerking

Als de begintijd en eindtijd beide zijn ingesteld op 12.00 uur, controleert Intune niet op beperkingen voor het installeren van updates. Dit betekent dat alle configuraties die u hebt voor Select Times om update-installaties te voorkomen , worden genegeerd en dat updates op elk gewenst moment kunnen worden geïnstalleerd.

Zichtbaarheid van software-updates vertragen

Wanneer u updatebeleid voor iOS gebruikt, moet u mogelijk de zichtbaarheid van een iOS-software-update vertragen. Redenen om zichtbaarheid te vertragen zijn onder andere:

 • Voorkomen dat gebruikers het besturingssysteem handmatig bijwerken
 • Een oudere update implementeren en voorkomen dat gebruikers een recentere update installeren

Als u de zichtbaarheid wilt vertragen, implementeert u een apparaatbeperkingssjabloon waarmee de volgende instellingen worden geconfigureerd:

 • Software-updates = uitstellen Ja
  Dit heeft geen invloed op geplande updates. Het vertegenwoordigt dagen voordat software-updates zichtbaar zijn voor eindgebruikers na de release.

 • Standaardzichtbaarheid van software-updates = vertragen 1 tot 90
  90 dagen is de maximale vertraging die Apple ondersteunt.

Apparaatbeperkingssjablonen maken deel uit van het apparaatconfiguratiebeleid.

Zie Zichtbaarheid van software-updates in Intune voor apparaten onder supervisie vertragen voor hulp van het ondersteuningsteam van Intune.

Controleren op update-installatiefouten op apparaten

Ga in het Microsoft Endpoint Manager-beheercentrum naar Apparaten>Installatiefouten voor iOS-apparaten bewaken>.

Intune geeft een lijst weer met iOS-/iPadOS-apparaten onder supervisie waarop een updatebeleid van toepassing is. De lijst bevat geen apparaten die up-to-date en in orde zijn, omdat iOS-/iPad-apparaten alleen informatie over installatiefouten retourneren.

Voor elk apparaat in de lijst geeft de installatiestatus de fout weer die door het apparaat is geretourneerd. Als u de lijst met mogelijke installatiestatuswaarden wilt weergeven, selecteert u op de pagina Installatiefouten voor iOS-apparatende optie Filters en vouwt u vervolgens de vervolgkeuzelijst voor Installatiestatus uit.

Volgende stappen

Apparaatprofielen bewaken

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 02/20/2023

Views: 5527

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.